szkola,,Czerpiąc z przeszłości- patrzymy w przyszłość”

 • Pro­mu­jemy tra­dy­cyjny sys­tem uzna­wa­nych war­to­ści przy­go­to­wu­jący do god­nego życia w społeczeństwie.
 • Przy­go­to­wu­jemy do pod­ję­cia w przy­szło­ści odpo­wie­dzial­nego peł­nie­nia obo­wiąz­ków w rodzi­nie w pracy zawo­do­wej, a także do uczest­nic­twa w życiu kulturalnym.
 • Stwa­rzamy wszyst­kim uczniom równe szanse wszech­stron­nego roz­woju poprzez sze­roki zakres dzia­łań lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych oraz pomoc w kształ­to­wa­niu osobowości.
 • Two­rzymy part­ner­ską i bez­pieczną atmos­ferę wśród uczniów, rodzi­ców i nauczy­cieli opartą na bazie wza­jem­nej akcep­ta­cji i sza­cunku, wza­jemną współ­pracę oraz pomoc.
 • Kształ­tu­jemy w wycho­wan­kach pogląd, że kształ­ce­nie jest pro­ce­sem trwa­ją­cym przez całe życie.

Wizja naszej szkoły– szkoła naszych marzeń to taka:

w któ­rej Ucznio­wie:

 • czują potrzebę cho­dze­nia do szkoły, zawsze czy­nią to chęt­nie, nie trak­tują tego jak przy­kry obowiązek,
 • czują się tu bez­piecz­nie, oto­czeni ser­deczną opieką i życzliwością,
 • zawsze mogą liczyć na zro­zu­mie­nie i pomoc ze strony nauczycieli,
 • aktyw­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych oraz pozalekcyjnych,
 • darzą zaufa­niem i sza­cun­kiem wycho­waw­ców, pra­cow­ni­ków oraz rodzi­ców, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czą w życiu szkoły,
 • zarówno w szkole jak i poza nią prze­strze­gają zasad kul­tu­ral­nego zachowania,
 • uczą się roz­róż­niać to co dobre i co złe, doko­ny­wać samooceny,
 • potra­fią też z potrzeby serca pra­co­wać na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej, a także dla wła­snej wsi i jej mieszkańców.

w któ­rej Rodzice:

 • współ­two­rzą wraz z Radą Peda­go­giczną obraz “szkoły otwartej”,
 • uczest­ni­czą w pro­ce­sie wycho­wa­nia dzieci, poma­gają im w nauce, współ­pra­cują z nauczycielami,
 • mają wpływ na decy­zje i są obecni przy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów szkoły.

w któ­rej Nauczy­ciele:

 • są wykształ­ceni i mają moż­li­wość pod­no­sze­nia swych kwalifikacji.
 • wyka­zują się kul­turą oso­bi­stą, sumien­no­ścią i ogromną otwar­to­ścią na potrzeby uczniów.
 • cie­szą się auto­ry­te­tem, budzą zaufa­nie wycho­wan­ków i ich rodziców,
 • atrak­cyj­nie pro­wa­dzą wszyst­kie zaję­cia, ukie­run­ko­wują, inspi­rują, wdra­żają do samo­dziel­nego odkry­wa­nia. Potra­fią dostrzec i roz­wi­nąć uzdol­nie­nia , zain­te­re­so­wa­nia uczniów, roz­bu­dzić ich natu­ralną cie­ka­wość, uka­zać piękno ota­cza­ją­cego świata. Służą uczniom pomocą w roz­wią­zy­wa­niu ich problemów.

w któ­rej Dyrek­tor:

 • jest kom­pe­tentny i spraw­nie orga­ni­zuje pracę szkoły,
 • jest dobrym gospodarzem,
 • jako dobry peda­gog wyka­zuje się kul­turą oso­bi­stą życz­li­wo­ścią, otwar­to­ścią oraz umie­jęt­no­ścią roz­wią­zy­wa­nia konfliktów,
 • postę­puje spra­wie­dli­wie i konsekwentnie,
 • trosz­czy się o nauczy­cieli oraz uczniów,
 • umie współ­pra­co­wać ze środowiskiem,
 • stara się o naj­wyż­szą jakość nauczania.

Szkoła jest przy­ja­zna uczniom.

 • uświa­da­mia wycho­wan­kom przy­na­leż­ność do wspól­noty narodowej,
 • kul­ty­wuje pol­skie tradycje,
 • uczy sza­cunku do histo­rii Pol­ski, uka­zuje współ­cze­sne obli­cze Ojczyzny,
 • dys­po­nuje nale­ży­cie wypo­sa­żo­nymi pra­cow­niami przed­mio­to­wymi oraz boiskiem i salą gim­na­styczną co zachęca uczniów do zdo­by­wa­nia wie­dzy i umoż­li­wia im pra­wi­dłowy roz­wój fizyczny.
 • przy­go­to­wuje ucznia do życia we współ­cze­snym świecie,
 • uła­twia start w doro­słe życie, bowiem wypo­saży go w grun­towną wie­dze ogólną, kształ­tuje otwar­tość umie­jęt­ność myśle­nia twór­czego, pro­ble­mo­wego, abs­trak­cyj­nego i elastycznego.
 • uświa­da­mia uczniom potrzebę wiedzy.
 • uczy samo­dziel­no­ści w roz­wią­zy­wa­niu problemów.
 • uczy wiary we wła­sne siły.